Zaměstnanci UKRAJINA - informace pro zaměstnavatele - efektivní využívání navýšené kapacity GK LVOV

Ceník za služby v rámci zařazení žádosti do projektu Režim Ukrajina

Ceník - Režim Ukrajina, platný od 1.6.2017

cena za 
  zpracování žádosti  
cena za 
  jednoho uchazeče  

první žádost

2 500,- Kč
200,- Kč

opakovaná žádost

1 000,- Kč
200,- Kč

 Pozn.: uvedené ceny jsou bez DPH

 AKTUÁLNÍ INFORMACE:

S ohledem na navýšení systemizace GK Lvov na základě Usnesení vlády ČR č. 105 ze dne 8. února 2017 došlo k navýšení kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty.
Změna systému informování o termínech k podání žádosti:
  • GK Lvov bude o termínech pro přijetí žádostí informovat e-mailem zaměstnavatele, nikoliv přímo žadatele, proto je nutné, aby každý zaměstnavatel uvedl svoji e-mailovou adresu, na kterou bude možné oznámení zaslat.
  • Zaměstnavatel vyrozumí o termínu podání „své“ zaměstnance – žadatele a je na zodpovědnosti zaměstnavatele a žadatelů, zda termín využijí či nikoliv – termíny stanovené GK Lvov jsou fixní a nelze je měnit.
  • Vyrozumění o termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude zaměstnavateli zasláno obvykle do cca 30 - ti dnů ode dne doručení žádosti na MZV (s ohledem na množství žádostí zasílaných na MZV)
O PROJEKTU – REŽIM UKRAJINA:
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK) se od září 2016 aktivně zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO (www.czso.cz) zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.
KHK PK jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.
Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?
Žadatel musí vyplnit žádost a předložit všechny požadované přílohy. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz), kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.
Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.
V žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je seznam uchazečů (jméno a příjmení, datum narození, číslo pasu, občanství, telefon, adresa), které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.
Požadované přílohy žádosti
1) Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.
2) Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES nebo jiný doklad dostupný z informačních systémů prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (tj. více než 10)
3) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
4) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
5) Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
- neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.
6) Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
- pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,
- opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?
Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle pouze vyplněný formulář Nahlášení dalšího uchazeče + seznam žadatelů o zaměstnaneckou kartu a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.
Zpoplatnění (od 1. 6. 2017)
Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Často kladené dotazy
V čem zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty? Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.
Své otázky s žádostí o pomoc při vyhledání vhodných pracovníků a Žádosti zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina můžete zasílat na e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz, horova@khkpce.cz.
Bližší informace na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4
 

 

Rychlé odkazy

AXIGON - Centrální registr firem HK ČR

Centrální registr firem
Hospodářské komory ČR

 

 

 

 

 

  

   

 


 

 

 

Statistický bulletin Pardubického kraje

 

 

 

 

       

TOPlist