REŽIM UKRAJINA – zaměstnanecká karta

REŽIM  UKRAJINA – zaměstnanecká karta

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

- Vláda vyslyšela výzvu Hospodářské komory. Schválila navýšení kvót pro Režim Ukrajina – tiskou zprávu ze dne 31. 1. 2018 najdete v příloze.

- Řazení dokumentů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na GK Lvov – doporučené uspořádání náležitostí k podání žádosti o ZK najdete v příloze (v českém jazyce + v ukrajinském jazyce)

- Stanovisko státních orgánů k vysílání občanů třetích zemí do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném státě EU (nejčastější problém: ukrajinští občané s polským pobytovým oprávněním) – viz související soubory.

O PROJEKTU – REŽIM UKRAJINA:

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK) se od září 2016 aktivně zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO (www.czso.cz) zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Zaměstnanecká karta - je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

KHK PK jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost a předložit všechny požadované přílohy. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz), kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

V žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je seznam uchazečů (jméno a příjmení, datum narození, číslo pasu, občanství, telefon, adresa), které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Požadované přílohy žádosti

1) Výpis z veřejného (obchodního) rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.

2) Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES nebo jiný doklad dostupný z informačních systémů prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (tj. více než 10)

3) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

4) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

5) Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

- neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.

6) Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

- pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,

- opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

UPOZORNÉNÍ:

 

- Žadatel (firma/společnost) musí mít zveřejněny účetní závěrky (vždy za 2 roky zpětně) v plném rozsahu (zejména výkaz zisku a ztráty s uvedením mzdových nákladů) ve sbírce listin na webu Ministerstva spravedlnosti ve veřejném rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).

 

- Žadatel (firma/společnost) nesmí být registrován jako agentura práce! Režim Ukrajina není určen pro agentury práce !!!

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle pouze vyplněný formulář Nahlášení dalšího uchazeče + seznam žadatelů o zaměstnaneckou kartu a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Ceník – Režim Ukrajina (platný od 1. 6. 2017)

První žádost (cena za zpracování žádosti):                                                                        2.500,-

+ cena za uchazeče uvedeného v žádosti:                                                                            200,-

 

Opakovaná žádost (ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina):                   1.000,-

+ cena za uchazeče uvedeného v žádosti:                                                                            200,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Své otázky s žádostí o pomoc při vyhledání vhodných pracovníků a Žádosti zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina můžete zasílat na e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz, horova@khkpce.cz.

Bližší informace na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4

 

Rychlé odkazy

AXIGON - Centrální registr firem HK ČR

Centrální registr firem
Hospodářské komory ČR

 

 

 

 

 

  

   

 


 

 

 

Statistický bulletin Pardubického kraje

 

 

 

 

 

       

TOPlist