Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Členství

Členství v KHK PK

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje vznikla na zákládě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Krajská hospodářská komora Pardubického je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů.

Zákon č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ke stažení vpravo.

Podmínky členství

Členy hospodářské komory mohou být právnickéfyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo komory nebo společenstva. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů.
Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor na základě
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti, b) úmrtí, c) zániku právnické osoby, d) oznámení o vystoupení z komory, e) vyloučení z komory.

 

Práva a povinnosti člena

Člen komory má právo

 • volit a být volen do orgánů komory; za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu,
 • využívat služeb poskytovaných komorou,
 • obracet se ke smírčím komisím komory.

Člen komory má povinnost

 • vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
 • řádně platit stanovené členské příspěvky.

 

Výhody členství v KHK PK

 • slevy na veškeré akce pořádané KHK Pk
 • prezentace (prokliky) na internetových stránkách KHK Pk
 • pravidelné informace přímo na E-mailové adresy
 • informační ZPRAVODAJ KHK Pk, časopis KOMORA
 • možnosti prezentace na veškerých akcích pořádaných KHK Pk
 • prezentace na webových stránkách
 • možnost spolupráce s odbornými sekcemi při KHK Pk

 

Členské příspěvky jsou vypočítávány na základě přepočteného počtu zaměstnanců každého členského subjektu. Tento údaj lze snadno nalézt v daňovém přiznání a doložit ho formou čestného prohlášení, popř. je možnost využít automatického stažení informace z aplikace ARES. 

 • Členské příspěvky jsou vždy fakturovány v prvním čtvrtletí roku a jsou splatné do 31.03. příslušného roku;
 • Pokud členství vznikne v průběhu roku, členský příspěvek se platí v plné výši;
 • Pokud v průběhu roku členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.
Kategorie Členský příspěvek
Člen bez zaměstnanců 1 500 Kč
Člen s 1 až 9 zaměstnanci 5 000 Kč
Člen s 10 až 49 zaměstnanci 10 000 Kč
Člen s 50 až 249 zaměstnanci 20 000 Kč
Člen s 250 až 999 zaměstnanci 40 000 Kč
Člen s 1000 a více zaměstnanci 60 000 Kč

Příhláška ke členství
Přihlášku ke členství včetně čestného prohlášení naleznete  v přiložených souborech.


Působnost komory
Komory v rámci své působnosti zejména:

 1. poskytují svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 2. vydávají vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,
 3. organizují vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
 4. na základě předchozího souhlasu členů zabezpečují propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 5. dbají, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 6. navazují a rozvíjejí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírají s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydávají a rozšiřují informativní a odborné publikace,
 7. vystavují osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin,
 8. zřizují a spravují zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 9. spolupracují s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komor,
 10. zřizují stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
 11. vykonávají vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
 12. ve své působnosti se podílejí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporují školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
 13. vedou evidenci členů komor.

Související soubory