Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

CzechPoint / Legalizace & vidimace

Czech POINT


 
Komu je určeno:
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.


Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář v pracovní době. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání. K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, kde je nutné prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů (IČ pro rejstříky, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí a totožnost u výpisu z rejstříku trestů). V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.
 
 
Další informace získáte na oficiálním webu www.czechpoint.cz .
 

Legalizace & Vidimace

Vidimace a legalizace na kontaktních místech hospodářské komory

Od 1. července 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 21/2006 Sb., O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování).

„Podnikatelé již nemusí hledat notáře nebo zjišťovat úřední hodiny obecního úřadu, ale mohou si dojít na kontaktní místo hospodářské komory, kde mohou vyřídit všechny tyto věci najednou včetně zřízení datové schránky. Je to další krok, který firmám usnadní a zefektivní jejich činnost a uspoří čas,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.
 
Co je to vidimace a k čemu slouží
V soukromém či obchodním styku je často potřeba předkládat celou řadu listin. Chcete-li si ponechat originál listiny nebo vytvořit z originálu více kopií s platností originálu, je nutné vždy předložit úředně ověřenou kopii dokumentu – tzv. vidimovanou listinu.
Vidimací se ověří, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, nikoliv však, že údaje na předkládané listině jsou v souladu s právními předpisy či pravdivé a správné. V souladu se zákonem o ověřování ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovat lze všechny listiny, u kterých to zákon o ověřování přímo nezakazuje.
 

Co je to legalizace a k čemu slouží
Vyžaduje-li charakter podepisované listiny ověření totožnosti a pravosti podpisu osoby, která dotčenou listinu podepsala, jediným způsobem jak tohoto docílit je nechat si podpis úředně ověřit, tedy provést tzv. legalizaci podpisu.
Legalizací se tedy ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Zároveň se legalizací ale nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy a ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá, obdobně jako u vidimace. I u legalizace existují zákonem stanovené výjimky, kdy ji nelze provést.
 
 
V prvním případě nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady kromě samotné listiny, kterou chce vidimovat. V druhém případě se musí žadatel na kontaktní místo dostavit vždy osobně a prokázat se alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti - občanským průkazem, cestovním dokladem, průkazem o povolení k pobytu atp. Jak vidimace, tak legalizace je žadateli provedena na místě. Výše poplatků za provedené úkony se řídí zákonem o správních poplatcích. U vidimace žadatel zaplatí 30,-Kč za každou i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4, u legalizace 30,- Kč za každý ověřený podpis.
 

KONTAKTY na kanceláře v Pardubickém kraji.

Související soubory