Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Karnety

INFORMACE PRO DRŽITELE KARNETŮ ATA

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vytavování karnetů ATA.

 

Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.

HK ČR vyvinula informační systém, který ji umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který začne od 3. 1. 2023 používat.

 

V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

 

KARNET ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.

Komu je určen
Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.


Co přináší
Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

 

Karnety ATA se NEVYSTAVUJÍ do států Evropské unie.
Evropská Unie :   Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko.
Státní hranicí Evropské unie je její vnější hranice.
 
 
 
Karnet ATA kryje dočasně dovoz a vývoz těchto předmětů:
 
 
1.      Zařízení potřebná pro výkon povolání:
zařízení pro tisk nebo rozhlasové a televizní vysílání
kinematografická zařízení včetně filmů
ostatní odborná zařízení :
 • zařízení pro montáž, zkoušení, ověřování, kontrolu, údržbu nebo opravu strojů, závodů, dopravních prostředků atd.
 • měřící, kontrolní nebo zkušební přístroje a zařízení (včetně el. přístrojů a upínadel)
 • přístroje a zařízení pro fotografování strojů a zařízení během montáží nebo po montáži
 • přístroje pro prohlídku lodí
 • zařízení pro výkon povolání obchodníků. Jedná se o psací stroje, zvukové, vysílací, záznamní nebo reprodukční přístroje, kalkulační stroje a přístroje, přístroje pro zpracování dat
 • zařízení nezbytná pro odborníky provádějící topografický průzkum nebo geofyzikální výzkumné práce, jako jsou měřící nástroje a přístroje, vrtací zařízení, vysílací a sdělovací zařízení
 • nástroje a přístroje potřebné pro lékaře, chirurgy, zvěrolékaře, porodní asistentky apod.
 • zařízení potřebná pro archeology, paleontology, geografy, zoology a jiné vědecké pracovníky
 • zařízení potřební pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, včetně předmětů používaných pro veřejná nebo soukromá představení (hudební nástroje, kostýmy, kulisy, zvířata atd.)
 • přístroje a zařízení pro přednášky
 • dopravní prostředky zvlášť upravené pro výše uvedené účely (ambulantní kontrolní jednotky, pojízdné dílny a laboratoře)
2.      Zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
 • množství předmětů musí být přiměřené účelu dočasného dovozu. Tyto předměty nesmí být půjčovány nebo pronajímány.
3.      Obchodní vzorky a reklamní filmy (do 16mm šíře)
Pod pojmem vzorky se rozumějí předměty, které představují zboží již vyrobené nebo předměty, které jsou modelem zboží, jehož výroba se připravuje.
U vzorků musí být splněny následující podmínky:
 • jsou dováženy za účelem získání objednávek zboží
 • nebudou prodány a ni dány k běžnému užívání, pokud to není třeba k jejich předvedení
 • jsou určeny ke zpětnému vývozu 
 
 
Na karnet nelze vyvážet:
Zařízení pro vnitřní dopravu nebo průmyslovou výrobu, balení zboží, zařízení pro využívání přírodních zdrojů, pro obnovu, opravu, údržbu nebo výstavbu budov, přesun půdy a podobné práce. (tato zařízení lze vyvést pouze v případě účasti na ofic.výstavách a veletrzích)
 
 
Platnost karnetu:
Maximální doba platnosti karnetu je 1 rok.
 
 
Dokumenty potřebné k vystavení karnetu ATA :
Zájemci o vystavení karnetu ATA předloží výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce (právnická osoba) nebo živnostenský list, ne starší 2 let (fyzická osoba) nebo zřizovací listinu spolu s posledním výpisem z účtu (ostatní organizace). Dále pak vyplněnou Smlouvu o vystavení karnetu ATA a řádně vyplněný formulář karnetu ATA, který lze rovněž zakoupit v kanceláři komory.
Pokud Smlouvu či karnet podepisuje jiná osoba než statutární zástupce firmy, je nutné předložit plnou moc!!!
 
ATA Karnety do Ruska a na Ukrajinu vystavuje pouze HK ČR, žádosti se s dostatečnou časovou rezervou zasílají emailem
 
Žádost musí obsahovat:
 •  účel a místo dočasného použití;
 •  druh zboží, hodnotu; kopii dokladu, stvrzující účel dočasného použití zboží (kontrakt, pozvánka na výstavu apod. stvrzenou ruskou či ukrajinskou stranou);
 •  sdělení, kdo bude držitelem karnetu ATA a jeho IČO;
 •  typ dopravy; trasu dopravy, kudy se bude zboží přepravovat, pokud to nebude letecky přímým spojem;
 •  doprovázející osobu a osobu nebo organizaci, která bude zboží celněprojednávat na celnici v Ruské federaci či na Ukrajině, pokud se liší a zda a v jaké míře je schopna se rusky domluvit.

Žádost zašlete prosím na emailovou adresu: karnety@komora.cz

 
 
Poplatky za vystavení ATA karnetu :
 
Platnost od 1. 1. 2024
Vystavení karnetů ATA
Hodnota zboží v Kč:
 
Cena v Kč bez DPH
Cena v Kč
s DPH 21%
od
do
 
0,00
150 000,00
 5 000,00
 6 050,00
150 001,00
250 000,00
 6 000,00
 7 260,00
250 001,00
500 000,00
 7 500,00
 9 075,00
500 001,00
750 000,00
 9 000,00
10 890,00
750 001,00
1 000 000,00
10 500,00
12 705,00
1 000 001,00
2 500 000,00
14 000,00
16 940,00
2 500 001,00
5 000 000,00
19 000,00
22 990,00
5 000 001,00
8 000 000,00
27 000,00
32 670,00
Karnety ATA - ostatní služby
Vystavení následného karnetu ATA   100% ceny původního karnetu
Vystavení duplikátu karnetu ATA 50% ceny původního karnetu
Doplňkové služby                                                                    400,00 484,00  

                  

Vyplnění karnetu krajskou hospodářskou komorou nutno objednat v kanceláři min. 7 dní předem na emailu khkpce@khkpce.cz.

Postup vyplnění/použití karnetu ATA a další informace ke stažení jako:

vše naleznete ke stažení vpravo nahoře...

 
Bližší informace získáte v kanceláři Pardubice u Ivety Lemberkové tel. 466 612 164, mail: khkpce@khkpce.cz.
 
Pro vyplnění karnetu ATA zašlete seznam zboží v úředním jazyce dané země dočasného dovozu, počet kusů, hmotnost, hodnotu (EUR, CZK, USD), způsob použití zboží, způsob dopravy, balení nejlépe v tabulce MS Excel .
 
Při každé žádosti předložte kopii aktuálního výpisu.

Související soubory