Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Etický kodex

Etický kodex

Být členem nejsilnějšího podnikatelského uskupení, které pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice, je vždy prestižní záležitostí.
Členové hospodářské komory mají nyní možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky, jehož znění je uvedeno níže.

Člen hospodářské komory je na základě podpisu etického kodexu oprávněn užívat logo člena pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy, na výstavách.
Zahraniční partneři vždy ocení členství v hospodářské komoře. K tomuto účelu je též k dispozici anglická verze.
Logo lze používat v souladu s platným grafickým manuálem, který je k dispozici u všech složek Hospodářské komory České republiky.
 
ETICKÝ KODEX 
ČLENA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
 
Preambule
Člen Hospodářské komory České republiky je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen zákon), platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.
 
Článek 1.
Profesionalita
Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající z jeho práce a na fakta, která  mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.
 
Článek 2.
Odpovědnost
Člen Hospodářské komory České republiky se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.
 
Článek 3.
Sounáležitost
Člen Hospodářské komory České republiky vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst svou i Hospodářské komory České republiky. Poskytuje aktivně ostatním členům Hospodářské komory České republiky a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědom, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Hospodářské komoře České republiky jej řadí mezi důvěryhodné subjekty podnikatelského stavu.
 
Článek 4.
Čestnost
Člen Hospodářské komory České republiky jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí. Jedná  tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých zaměstnanců.
 
Článek 5.
Solidarita
Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a je solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.
 
Článek 6.
Právo užívat logo
Hospodářská komora České republiky uděluje členovi Hospodářské komory České republiky, který řádně plní své povinnosti, a který se dobrovolně zavázal podpisem etického kodexu tento kodex dodržovat, právo prezentovat své členství v Hospodářské komoře České republiky užíváním loga člena Hospodářské komory České republiky v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání loga člena Hospodářské komory České republiky. Člen Hospodářské komory České republiky souhlasí s tím, že bude zařazen do seznamu firem, které přijaly a dodržují etický kodex člena Hospodářské komory České republiky.
Člen Hospodářské komory České republiky si je vědom toho, že poruší-li etické zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak zároveň podmínky umožňující mu užívání loga člena Hospodářské komory České republiky a dává tím podnět k odpovídajícímu postupu v souladu s vnitřními normami Hospodářské komory České republiky ze strany příslušné složky Hospodářské komory České republiky.
 
 
SEZNAM ČLENŮ KHK PK, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K ETICKÉMU KODEXU :
Firma

Datum

Evidenční číslo

Najman David - BODYGUARD SERVIS 06.11.2008 159/0001
VLABO, s.r.o. 09.09.2009 159/0002
MEDESA s.r.o. 09.09.2009 159/0003
Svitap J.H.J. spol. s r.o. 18.09.2009 159/0004
Saint-Gobain Vertex, s. r.o. 29.09.2009 159/0005
DESTINO s.r.o. 08.07.2010 159/0006
Jiří Hillebrant 10.01.2011 159/0007
Zdeněk Braborec 25.02.2015 159/0008
Bc. Tomáš Tuček      159/0009
Clever People s.r.o.   159/0010
Tvikon s.r.o.   159/0011
Mgr. Eva Urbanová
  159/0012
Mgr. Markéta Demlová   159/0013
R.D.Engineering s.r.o.   159/0014
Explosia a.s.
  159/0015
ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o. 11.06.2020 159/0016
Společnost pro management a leadership s.r.o. 25.09.2020 159/0017

OZA s.r.o.

  159/0018

Vanda Grof 

22.02.2024 159/0019