Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Elektronické mýtné

Elektronické mýtné

MÝTO CZ - změna od 1.1.2010 !!! Užití zpoplatněných komunikací vozidlem, které má v technickém průkazu a / nebo v osvědčení o registraci zapsánu největší povolenou hmotnost 3.501 kg nebo více, podléhá od 1.1.2010 zaplacení mýtného.

Novinky:

Expirace kauce

Kauce za OBU, která nebyla od 1.9.2012 déle jak 1 rok použita k mýtné transakci, propadá *).

Autobusy v mýtném systému

Novelou zákona a nařízením vlády jsou od 1.9.2011 stanoveny jiné sazby mýtného pro autobusy, tj. vozidla, které podléhají mýtnému a mají kategorii M2 a M3 podle zákona 56/2001 Sb. a směrnice EU 2007/46/ES.

bližší informace naleznete zde

Web úhrady nesrovnalostí byl spuštěn v internetové samoobsluze.


Sdružení ČESMAD vyjednalo s MD ČR rozšíření internetové samoobsluhy pro uživatele mýtného systému v režimu post-pay. Na webu úhrady nesrovnalostí jsou zobrazeny možné nesrovnalosti jednotlivých vozidel uživatele.

Odkaz „úhrada nesrovnalostí(IWP)“ najdete po přihlášení do samoobsluhy. Uživatel post-pay může pro konkrétní svoji smlouvu zobrazit u vozidel v ní evidovaných nesrovnalosti nejčastějších druhů. Seznam nesrovnalostí a přehled plateb lze stáhnout i vytisknout. Více informací naleznete přímo na webu úhrady nesrovnalostí (IWP)

!!!Jedná se pouze o kontrolní brány - mezi některými jsou po trase i další mýtné brány, proto je důležitá kontrola trasy řidiče, uvedená cena je pouze orientační.

Kompletní doplatek je možné provést pouze na Kontaktním místě během úředních hodin. 

JEDNOTKY JE NUTNÉ VRACET NEPOŠKOZENÉ !

V případě, že budou jednotky fyzicky poškozené (olámané, znehodnocený čárový kód), nebude vrácena kauce 1550,-Kč. Jednotky počmárané fixem/barvou a jinak špinavé je nutné uvést do původního stavu, v opačném případě opět nebude vrácena kauce za jednotku.

DOPLATEK MÝTA LZE PROVÉST POUZE PO PŘEDLOŽENÍ TĚCHTO ÚDAJŮ:

 • SPZ nebo ČÁROVÝ KÓD JEDNOTKY (případně jednotka)
 • SEZNAM MÝTNÝCH BRAN (ČÍSLA, NÁZVY MÝTNÝCH ÚSEKŮ)
 • DATUM
 • ČAS NÁJEZDU A SJEZDU Z DANÉ KOMUNIKACE (vč. minut)
 • POČET NÁPRAV
 • výpis ze samoobsluhy "Úhrada nesrovnalostí" pouze u následného platby fakturou

ZÁKLADNÍ INFORMACE :

PRE-PAY  = platba předem
Při platbě předem se platí mýto vložením kreditu (nabitím) do palubní jednotky premid před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci, a to buď v hotovosti nebo přípustnými platebními kartami (příslušné bankovní a tankovací karty).
Cena OBU jednotky 1550,-Kč (kauce) + kredit (min. 500,-Kč). Při „dobití" v hotovosti max. 5000,-Kč, při platbě bankovní kartou až 15000,-Kč.
Smlouva o placení předem mezi Provozovatelem vozidla (žadatelem) a Provozovatelem systému se neuzavírá v písemné podobě. Vzniká registrací vozidla do mýtného systému na základě vyplněného a podepsaného formuláře ke stažení vpravo.

Nezbytnými doklady pro uzavření smlouvy jsou (originály, které se vracejí zákazníkovi):

 • průkaz totožnosti (řidičský průkaz nebo občanský / osobní průkaz nebo pas);
 • doklad o vozidle (osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz s vyznačenou emisní třídou).


POST-PAY = Následná platba
Dohoda o podmínkách následného placení mezi Provozovatelem vozidla (žadatelem) a Provozovatelem systému se uzavírá v písemné podobě. Dohoda je platná a účinná až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Návrh na uzavření Dohody podává Provozovatel vozidla tím, že:

 • vyplní předregistraci na internetovém portálu www.mytocz.cz;
 • vyplní (ale nepodepisuje) ve dvou vyhotoveních formulář dohody včetně nezbytných příloh 1 a 2;
 • s náležitými doklady se dostaví na kontaktní místo ke kontrole správnosti uvedených údajů v předregistraci a ve vyplněné Dohodě a před pracovníkem kontaktního místa podepíše obě vyhotovení Dohody včetně příloh 1 a 2.

 

Formuláře Dohody (ke stažení v pravém menu)

 • Dohoda o podmínkách následného placení včetně příloh (platba na fakturu - bankovním převodem nebo inkasem z účtu);
 • Dohoda o podmínkách následného placení včetně příloh (platba tankovací kartou);
 • Plná moc (v případě, že Dohodu nepodepisuje statutární zástupce);

 

Doklady náležité pro předložení návrhu na kontaktním místě:

 • 2× nepodepsaná Dohoda s přílohami 1 a 2;
 • 1× výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce, originál nebo ověřená kopie);
 • 1× plná moc podle vzoru (ověřený originál) (v případě, že Dohoda nebude podepisována statutárním zástupcem);
 • 1× záruční listina banky (originál) (v případě placení s odloženou splatností (tj. bude se platit na základě faktury převodem nebo inkasem z bankovního účtu);
 • originál technických průkazů registrovaných vozidel . 

Veškeré shora uvedené doklady musí zákazník ponechat na kontaktním místě jako součást jednoho vyhotovení návrhu Dohody. Kopie ke druhému vyhotovení návrhu Dohody není třeba pořizovat.

Žadatel musí předložit průkaz totožnosti.

Všeobecné obchodní podmínky a další podrobnější informace naleznete na stránkách mýta.

Exspirace kauce a kreditu

Exspirace kauce

Kauce za OBU, která nebyla od 1.9.2012 déle jak 1 rok použita k mýtné transakci, propadá *).

 • OBU, kterou dlouhodobě nepoužíváte, proto včas vraťte na obslužném místě:
 • post-pay OBU lze vrátit jen na kontaktním místě CP
 • pre-pay OBU lze vrátit i na distribučním místě DP
 • kauce se ovšem vrací jen za OBU, která je vrácena nepoškozená a včas a ke které je předložen originál dokladu vozidla.

Pokud budete OBU vracet, učiňte tak včas, alespoň měsíc před datem propadnutí kauce.

OBU však můžete dále používat i potom, co na ní kauce propadla.

Propadnutí kauce má jen tyto důsledky:

u pre-pay OBU

 • při výměně OBU musíte zaplatit kauci za novou OBU
 • při vrácení OBU (na DP nebo na CP) není vrácena kauce 

u post-pay OBU vydané k tankovací kartě

 • při výměně OBU musíte zaplatit kauci za novou OBU
 • při vrácení OBU (jen na CP) není vrácena kauce (na tankovací kartu)

u post-pay OBU vydané k bankovní garanci

 • kauce je vyúčtována v následující faktuře po propadnutí

Kauce je složena za konkrétní OBU, takže roční lhůta začíná běžet po každé výměně OBU znovu.

V této souvislosti je užitečné být registrován do internetové samoobsluhy a mít tam aktuální e-mailovou adresu. V samoobsluze je ke každé OBU uvedeno datum možného propadnutí kauce. Kromě toho je zhruba dva měsíce před možným propadnutím kauce rozesílán e-mail s upozorněním.

---

*) Novela 196/2012 Sb. zákona 13/1997 Sb., §22 c), odst.(6):

Kauce propadne, neproběhla-li u zaevidovaného elektronického zařízení ode dne jeho převzetí nebo ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po dobu delší než 1 rok žádná mýtná transakce a elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno provozovateli systému elektronického mýtného, nebo bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno provozovateli systému elektronického mýtného nefunkční nebo poškozené. Propadlé kauce jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.

Seznam RZ vozidel, kterým hrozí propadnutí kauce v následujících 60 dnech,

ke stažení formát .csv 

Seznam RZ vozidel s již propadlou kaucí:

 • Kauce již propadlé do 31.10.2013 ke stažení  formát .csv 

 

 • Kauce již propadlé od 31.10.2013 ke stažení formát .csv aktualizováno 25.6.2014 

Exspirace kreditu

Kredit za palubní jednotku v současné době dle vyhlášky 470/2012 Sb. nepropadá.

Kontaktní místo Premid point
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
Náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 613 782, e-mailem: mytne@khkpce.cz nebo khkpce@khkpce.cz

Související soubory