Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Informace pro podnikatele

Příručka pro podnikání 2021

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

 • Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností.
 • Zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit.
 • Získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání.
 • Jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy.
 • Připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ.
 • Ke stažení zde
 
Příručka k GDPR

Devět kroků jak na GDPR

 • Ke stažení zde

 

Příručka- novela ZOK

 • Základní (obecná) úprava právnických osob je upravena zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.
 • Speciální úpravu pak obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – v běžně užívané zkratce „ZOK“.
 • Aktuálně – dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění ZOK a některé další související zákony.
 • Zákon č. 33/2020 Sb. má dělenou účinnost – to znamená, že většina změn (včetně změn ZOK) nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2021 a změna týkající se zákona o základních registrech nabude účinnosti dnem 1. 7. 2021.
 • Ke stažení zde
 
Příručka Novela zákoníku práce 2020-2021

Velká novela zákoníku práce, která nabyla platnosti letos v červenci 2020, obsahuje řadu změn, jejichž účinnost nastala k 30. 7. 2020, a dále změny, které budou účinné až od ledna 2021.  Tato příručka nezahrnuje všechny tyto změny, ale představuje nejdůležitější z nich.

Příručka je pro lepší přehlednost rozdělen na dvě části:

 • Změny účinné v roce 2020 – vysílání pracovníků, doručování, běh lhůt, přechod práv a povinností, odvolání vedoucího zaměstnance;
 • Změn účinné od 1.1.2021 – dovolená, náhrada újmy na zdraví, sdílené pracovní místo.

v roce 2014 schválila Rada Evropské unie 3 nové směrnice, které s problematikou veřejných zakázek úzce souvisejí. Významnou roli hrálo také to, že zákon o veřejných zakázkách byl dlouhodobě předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti zejména z důvodu své komplikovanosti a nepřehlednosti. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto kritiku zareagovalo návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým mimo jiné tyto nové směrnice zapracovalo do českého právního řádu.

Tato příručka shrnuje základy zadávání veřejných zakázek, představí změny, které nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší a upozorňuje na chyby, kterých se dodavatelé často dopouštějí. V následujících kapitolách si pomocí jednoduchých příkladů vysvětlíme některé základní pojmy, se kterými zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pracuje.

 • Ke stažení zde

 

Příručka k EET ke stažení zde

 

Jak na to?

Vzhledem k nepřehlednosti některých právních předpisů a časté novelizaci Hospodářská komora České republiky, jakožto nejvlivnější zástupce podnikatelů, přichází s pravidelným seriálem nazvaným „Jak na to“. V stručném a přehledném materiálu si Vám dovolujeme pravidelně poskytovat aktuální informace z oblasti legislativy, případně základní informace k tématům, která, ač se řady podnikatelů týkají, bývají v praxi opomíjena. Témata jsou zaměřena jak na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnaneckého práva, tak i na oblast vztahů mezi podnikateli, či povinnosti podnikatelů vůči správním orgánům.

 • Ke stažení zde

 

Související soubory