Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Program kvalifikovaný zaměstnanec – zaměstnanecká karta

AKTUÁLNÍ INFORMACE

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině bylo rozhodnuto, že v současné době je veškerá vízová agenda na Ukrajině až do odvolání kompletně pozastavena (týká se Generálního konzulátu v Kyjevě i Lvově).

Znamená to tedy i pozastavení veškerých Programů ekonomické migrace (Kvalifikovaný zaměstnanec, Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Klíčový a vědecký personál, Mimořádné pracovní vízum) a týká se to i vydávání již povolených dlouhodobých a vstupních víz. Již zařazeným žadatelům zůstává místo v pomyslné "frontě" pro pozdější podání žádostí v případě uklidnění situace. – Týká se žadatelů z Ukrajiny („program Ukrajina“).

Aktuální informace sledujte na webu MZV ČR: 

https://www.mzv.cz/lvov/cz/zpravy_a_udalosti/ukrajina_informace_pro_ceske_obcany_na.html

Pro dotazy týkající se Ukrajiny slouží specializovaná infolinka jak na Ministerstvu zahraničních věcí, tak na Ministerstvu vnitra, které také zveřejnuje aktuální informace pro občany Ukrajiny na svých webových stránkách:  https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Žádosti aktuálně není možné zařazovat do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (pro žadatele z Ukrajina), ovšem lze je zaslat k evidenci a jakmile to bude možné, tak žádosti budou zpracovány a zařazeny do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

 

Informace MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Informace MZCR k otázce zdravotního pojištění zaměstnanců z Ukrajiny, kteří obdrželi povolávací rozkaz:

https://www.mzcr.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-zdravotniho-pojisteni-a-jeho-placeni-u-zamestnancu-z-ukrajiny-kteri-obdrzeli-povolavaci-rozkaz

https://www.mzcr.cz/informace-o-zdravotni-peci-ukrajinstina-rustina-cestina/

Ostatních států zařazených v Programu kvalifikovaný zaměstnanec (kromě Běloruska) se omezení netýká. Jedná se o státy: Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá Hora.

Žádosti o zařazení do výše uvedených států (zařazených v Programu kvalifikovaný zaměstnanec – kromě Běloruska a Ukrajiny) zasílejte na: pracecizinci@komora.cz. Pro bližší informace kontaktujte paní Bc. Moniku Pouzarovou, tel.: 266 721 371, mob.: 770 193 334, e-mail: pouzarova@komora.cz nebo paní Mgr. Martinu Závadskou, tel.: 266 721 415, mob.: 724 613 971, e-mail: zavadska@komora.cz.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2022 včetně přepočtu pro Program kvalifikovaný zaměstnanec najdete v souvisejících souborech.

 

Od 1. 8. 2021 došlo k úpravám podmínek pro zařazení společnosti do Programu kvalifikovaný zaměstnanec a zároveň nové úpravě čestného prohlášení.

UPOZORNĚNÍ k zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec:

  • Žadatel (firma/společnost) musí mít zveřejněny účetní závěrky (vždy za minimálně 2 roky zpětně) v plném rozsahu (rozvaha; výkaz zisků a ztrát; příloha účetní závěrky s uvedením počtu zaměstnanců) ve sbírce listin na webu Ministerstva spravedlnosti ve veřejném rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).

 

  • Žadatel musí zaměstnávat minimálně 6 zaměstnanců na plný úvazek na hlavní pracovní poměr (HPP) po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích měsíců.
  • Žadatel může být vyzván k doložení přehledů plateb pojistného zaměstnavatele za 3 předešlé měsíce (SP + ZP) včetně potvrzení o zaslání (např. doručenky z DS).

 

  • Žadatel může být vyzván k doložení seznamu zaměstnanců (na žádost firmy/společnosti vydá ČSSZ).

 

  • Žadatel může být vyzván k doložení dalších dokumentů opravňujících k výkonu práce.

 

Program kvalifikovaný zaměstnanec není určen pro agentury práce !!!

Na zařazení do Programu není právní nárok.

 

O PROJEKTU – PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC (dříve - REŽIM UKRAJINA):

 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK) se od září 2016 aktivně zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty Program kvalifikovaný zaměstnanec. Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO (www.czso.cz) zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Zaměstnanecká karta - je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

KHK PK jako jeden z garantů Programu kvalifikovaný zaměstnanec má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Programu kavlifikovaný zaměstnanec.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec?

Žadatel musí vyplnit žádost a předložit všechny požadované přílohy. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Programu kvalifikovaný zaměstnanec musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist), kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 10- 30 dnů (tzn. „test trhu práce“) od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

V žádosti o zařazení zaměstnavatele do Programu kvalifikovaný zaměstnanec je seznam uchazečů (jméno a příjmení, datum narození, číslo pasu, občanství, telefon, adresa), které chce zaměstnavatel zařadit do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

POZOR! Excelovský formulář je záměrně uzamčen a povoleny jsou pouze pole k vyplnění. Pozměněné či vlastní formuláře nejsou přípustné z důvodu strojového zpracování. Údaje musí být v případě žadatele vyplněny dle cestovního dokladu a v případě zaměstnavatele dle údajů na stránkách justice.cz.

Požadované přílohy žádosti

1) Výpis z veřejného (obchodního) rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.

2) Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES nebo jiný doklad dostupný z informačních systémů prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (tj. více než 6 – s účinností od 11. 12. 2018)

3) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

4) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

5) Čestné prohlášení (není nutný ověřený podpis) – viz Čestné prohlášení (související soubory)

 

Na jak dlouho je zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec vydáváno?

Zaměstnavatel je do Programu kvalifikovaný zaměstnanec zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle pouze vyplněný formulář Žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (přílohy k žádosti – výpis z OR a ARES, bezdlužnost, čestná prohlášení - nemusí znovu dokládat, pokud nenastala změna). Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec nebo nastala změna v těchto údajích.

 

Své otázky s žádostí o pomoc při vyhledání vhodných pracovníků a Žádosti zaměstnavatele o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec můžete zasílat na e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz, horova@khkpce.cz

Bližší informace na tel.: na tel. +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4

Související soubory

Dočasná ochrana - informace a podmínky pro udělení
Pracovně právní stanovisko - povolávací rozkazy Ukrajina
Program kvalifikovaný zaměstnanec
Žádost o zařazení do programu
Čestné prohlášení od 1.8.2021
Přílohy k žádosti o zařazení do programu
Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro rok 2022
Převodník
Klasifikace zaměstnání od 1.7.2020
Hlášenka volného pracovního místa - formulář
Žádost o zaměstnaneckou kartu Reguest for Employee Card
Potvrzení o zajištění ubytování FO
Potvrzení o zajištění ubytování PO
Příručka - zaměstnávání cizinců
Stanovisko
Leták ČJ
Leták Ukrajina
Zákon o pobytu cizinců - aktualizace k 31.7.2019