Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Certifikáty

Certifikáty o původu zboží a další doklady potřebné pro vývoz

Vystavení osvědčení o původu zbožíOsvědčení o původu zboží je veřejná listina. Původ zboží je definován v „Nařízení rady (EHS) č. 2913/92 - Celní kodex Společenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a „Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis".

Vystavení osvědčení o původu zboží by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení. Každý další je označen jako DUPLIKÁT a platí se jako originál.

V okamžiku předložení žádosti o vystavení osvědčení o původu zboží, musí být zásilka připravena k odeslání.

Používají se výhradně formuláře platné v Evropských společenstvích (originál, žádost o vystavení - červená a kopie - žlutá).

Tiskopisy musí být vyplněny strojem nebo vytištěny tiskárnou v některém z úředních jazyků Společenství nebo s ohledem na obchodní zvyklosti a potřeby, v jakémkoli jiném jazyce /v latince nebo azbuce/.

Zápisy v osvědčení a žádosti nesmí být mazány ani přepisovány. Jakékoli změny se provedou škrtnutím /podle pravítka/ nesprávných údajů a vepsáním případných správných údajů. Každou změnu provedenou tímto způsobem musí parafovat osoba, která ji provedla, a potvrdit příslušná komora.

Každé osvědčení o původu zboží má číslo. Při vystavení kopie (žlutý tiskopis), se uvede číslo shodné s originálem do příslušného prázdného odstavce. Kopie se vystavují v případě, že klient požaduje osvědčení o původu v několika vyhotoveních. Fotokopie jsou nepřípustné.Doklady potřebné k ověření certifikátů nebo jiného dokladu 

  1. je-li předkladatel dokumentů vývozce předloží kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL
  2. není-li předkladatel dokumentů i vývozce předloží kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL jak předkladatele tak i vývozce
  3. plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu - růžový formulář - v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR)

Dále předloží vyplněný podací lístek a vyplněný ( !na stroji nebo na počítači! ) příslušný formulář certifikátu, faktury nebo dalších dokladů.
Zákazník, který požaduje ověření původu zboží v třetích zemích, předloží navíc dovozové JCD a příslušný doklad, který osvědčuje cizí původ zboží (tzn. Certificate of origin, FORM A příp. prohlášení na faktuře). U ověření původu ES předloží prohlášení na faktuře.
Certifikáty Vám v kanceláři KHK můžeme rovněž za poplatek vyplnit. Ověření provádíme na počkání nebo i poštou.

Pokud požadujete ověření certifikátů do zemí:
Argentina, Bahrajn, Brazílie, Ecuador, Egypt, Chille, Indie, Indonesie, Jordánsko, Katar, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Omán, Panama, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko, Uruguay, Venezuela
Požadujeme na zadní stranu podacího lístku potvrzení, že dokumenty nejsou určeny k legalizaci konzulátem !!!

Legalizace dokladů na Ministerstvu zahraničních věcí a na cizích zastupitelských úřadech v Praze, zajišťuje Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

tel. 266 721 370, (376,378,382) email: certifikaty@komora.cz

Pro mimopražské firmy je tato služba zajišťována i formou poštovního styku.

 

Razítko s sebou. 


Postup vyplnění nového formuláře ke stažení vpravo nahoře. Zde rovněž naleznete vzory vyplněných certifikátů (vzor 1-3) a vzor plné moci.

 

CENÍK   

Platnost od 1. 1. 2022
   

 

Druh služby – zboží

Cena v Kč

  bez
 DPH

   s DPH
     21%

Ověření 

  

 

ověření certifikátu /původ CZ, EU/

    545,46

  660,00

ověření faktury /původ CZ, EU/

    545,46

  660,00

ověření vícestránkového certifikátu /za každou stránku/

    545,46

  660,00

ověření duplikátu certifikátu

    545,46

  660,00

ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích

    636,36

  770,00

ověření faktury s původem zboží v třetích zemích

    636,36

  770,00

ověření jiného dokumentu

    545,46

  660,00

vystavení duplikátů při ztrátě, doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.

      636,36    770,00

ověření globálního certifikátu

2 promile z hodnoty kontraktu

   

minimálně

   600,00

   726,00

maximálně

  6000,00

 7260,00

 

 

  

Ověření - dopňkové služby a náhrady 

 

 

příplatek za doplňkové služby (vyhotovení certifikátu, tisk certifikátu, zadání elektronické objednávky apod.)

    300,00

  363,00

náhrada za nepřevzetí ověřeného dokumentu

    100%

ceny ověření

     

Zajištění konzulární legalizace                                          (rozumí se za 1 legalizaci)

   
25% z konzulárního poplatku ev. MZV    

jen MZV nebo konzulát          minimálně

    600,00

   726,00

MZV + konzulát                    minimálně

   1000,00

 1210,00

do 100 000,00                      maximálně

  10000,00

12100,00

nad 100 001,00           

  15000,00

18150,00

 
 

Ceník vypsání certifikátů o původu platný od 1. 1. 2021:

Počet položek Cena
1 - 2 řádky 140,-
3 - 4 řádky

180,-

5 - 9 řádků  200,- 
10 a více řádků 250,-
vypsání podle akreditivu Dle dohody, min. 300,-
tisk vyplněného certifikátu 40,-

Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH.

 

V případě zájmu o vypsání od nás zašlete laskavě podklady emailem dopředu.

Upřesňující informace  tel.: 466 612 164, mobil: 724 613 030, Martina Kučerová, mail: kucerova@khkpce.cz , Iveta Lemberková, mail: lemberkova@khkpce.cz, khkpce@khkpce.cz

Související soubory