Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

REŽIM OSTATNÍ STÁTY (MONGOLSKO/FILIPÍNY) - zaměstnanecká karta

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Bližší informace k možnostem pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR (otázky týkající se různých typů víz) najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=22139741&doctype=ART

 

Režim ostatní státy Mongolsko/Filipíny

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil (cizinců) ze zahraničí. 

Dne 11. 4. 2018  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo příjem žádostí o zařazení do Režimu ostatní státy, který je zaměřen na státy Mongolsko a Filipíny,  o jejichž pracovní sílu trvale usilují čeští zaměstnavatelé. Režim ostatní státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska/ Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.). Cílenost a výběrovost je míněna v tom smyslu, že stejně jako v případě Režimu Ukrajina je možné do Režimu ostatní státy zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní kritéria Režimu, společně s konkrétním budoucím zaměstnancem či zaměstnanci.

O žádostech o zařazení do Režimu rozhoduje MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU na základě DOPORUČENÍ od podnikatelských asociací (např. prostřednictvím Krajské hospodářské komory Pardubického kraje). 

Roční kapacita pro tento projekt je 1000 uchazečů pro každou z obou zemí (tzn. cca 85 uchazečů měsíčně na každou zemi). Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady Ulánbátar a Manila. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

Zodpovídání dotazů k Režimu ostatní státy: rezimostatnistatyinfo@mpo.cz

Komu je Režim ostatní státy určen?

Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 6 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu ostatní státy zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V rámci Režimu ostatní státy lze podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů, kdy je spolu s ní zaměstnavatel povinen dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Zařazení do Režimu ostatní státy má platnost po dobu 1 roku.

Systém přihlašování do Režimu ostatní státy

Žádosti o zařazení do Režimu ostatní státy jsou přijímány na 2 měsíce dopředu, přičemž při každém spuštění příjmu žádostí je přijato maximálně 180 uchazečů jak pro Mongolsko, tak pro Filipíny.

Žádosti o zařazení spolu se všemi potřebnými přílohami je potřeba zasílat na emailové adresy (rezimmongolsko@mpo.cz = příjem žádostí pro Mongolsko; rezimfilipiny@mpo.cz = příjem žádostí pro Filipíny). Do předmětu e-mailu je nutné uvést jedinečný kód, který je automaticky žadateli vygenerován na webové stránce k tomu zřízené (https://www.mpo.cz/pridelovani-kodu/). V rámci získání daného kódu, musí žadatel určit počet zaměstnanců, o které má zájem a zadat své IČ (které se stane součástí jedinečného kódu).

Platnost jedinečného kódu vyprší následující den ve 12:00 hod., pak propadá a kapacita na něj návazná se vrací do systému. Žadatel může kód použít jenom jednou.

Každý den tak v cca 12:05 bude doplněna kapacita Režimu o ty kódy, které nebyly využity. Ve chvíli, kdy již bude kapacita Režimu zcela vyčerpána, bude o tom MPO na svých stránkách informovat.

Žádosti, které v předmětu e-mailu neobsahují jedinečný kód, nebo obsahují nesprávný kód, jsou automaticky systémem odmítnuty k přijetí.

POZOR! Excelovský formulář je záměrně uzamčen a povoleny jsou pouze pole k vyplnění. Pozměněné či vlastní formuláře nejsou přípustné z důvodu strojového zpracování. Údaje musí být v případě žadatele vyplněny dle cestovního dokladu a v případě zaměstnavatele dle údajů na stránkách justice.cz.

Vystavení nezbytného DOPORUČENÍ k zařazení subjektu do projektu Režim ostatní státy Mongolsko / Filipíny:

  • Žadatel musí vyplnit „Žádost o doporučení pro zařazení do Režimu ostatní stány (Filipíny/Mongolsko)“. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-
  • Žadatel musí předložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného registru (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). K tomuto dokumentu bude rovněž přiložen výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES, resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 6).
  • Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo lze žádost rovněž podat osobně v sídle Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V případě osobního podání žadatel musí doložit:
    • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
    • platný občanský průkaz nebo pas.

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do Režimu ostatní státy je zpoplatněno paušální částkou Kč 1.000,- bez DPH za doporučení.

Další informace na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz nebo horova@khkpce.cz, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4

Související soubory

Žádost o doporučení pro zařazení do Režimu ostatní státy - Filipíny, Mongolsko
Informace o povinných přílohách - Režim ostatní státy - Mongolsko, Filipíny, Srbsko
Žádost o zařazení do Režimu ostatní státy - MONGOLSKO
Průvodní karta - ROS MONGOLSKO
Žádost o zařazení do Režimu ostatní státy - FILIPÍNY
Průvodní karta - ROS FILIPÍNY
Čestné prohlášení-centrum na podporu integrace cizinců pro MPO
Personální agentuy zprostředkovávající práci v ČR filipínským zájemcům
Podmínky zaměstnávání filipínských občanů
Plná moc - informování zaměstnavatele - Mongolsko
Plná moc - informování zaměstnavatele - Filipíny